test
Fotografēšana un filmēšana pasākumos

Informācija par Biedrības "Citāds Es" rīkoto pasākumu fotografēšanu un/vai filmēšanu, fotogrāfiju un/vai video uzglabāšanu un publicēšanu.

Ievērojot Vispārējās datu aizsardzības regulas nosacījumus, informējam, ka apmeklējot Biedrības "Citāds Es" organizētos publiskos pasākumus, pasākuma apmeklētāji var tikt fotografēti un iemūžināti videomateriālos. Šī informācija var tikt izmantota Biedrības "Citāds Es" atpazīstamības nodrošināšanai un veidošanai, publicējot video ierakstus un fotogrāfijas Biedrības "Citāds Es" sociālajos tīklos un interneta mājas lapā, jebkurā masu informācijas līdzeklī, kā arī dokumentēšanas un saglabāšanas vajadzībām.

Piedaloties Biedrības "Citāds Es" rīkotajos publiskajos pasākumos, Jūs piekrītat foto un/vai video uzņemšanai un izmantošanai.

Informējam, ka Jums ir tiesības iebilst pret sevis fotografēšanu un/vai filmēšanu paziņojot par to  fotogrāfam/videooperatoram pasākuma laikā.

Pēc foto vai video publicēšanas Jūs varat sazināties ar mums, ja vēlaties konkrētu foto vai video dzēšanu, rakstot uz e-pastu [email protected].

Jums ir tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja uzskatāt, ka Biedrība "Citāds Es" nelikumīgi apstrādā Jūsu personas datus.

Informējam, ka pārzinis attiecīgo personas datu apstrādei ir Biedrība "Citāds Es", reģistrācijas Nr. 40008295213, adrese: Dalbes iela 8-118, Olaines novads, Olaine, LV-2114, tālruņa Nr. +371 26184292, e-pasts: [email protected].

Personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamatojums: nodrošināt Biedrības "Citāds Es" publisko pasākumu popularizēšanu masu informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, tādējādi nodrošinot atpazīstamību.

Biedrība "Citāds Es" plāno glabāt iegūto informāciju patstāvīgi pēc to publicēšanas, ja vien nebūs citi priekšnoteikumi tās dzēšanai. Dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad to paredz Latvijas likumdošana un pieprasa tiesībsargājošās iestādes.

test