test

LEADER projekts "Roku rokā!"

Projekta „Roku rokā!” mērķis ir:

  • Piemērotas vides un materiālās bāzes nodrošināšanai biedrības vajadzībām.
  • Radīt kopienai harmonisku, pieejamu, pieņemamu un atbilstošu vidi, gan emocionāli, gan fiziski, kur justies ērti. Vidi, kas radītu vēlmi atgriezties un motivētu nākt ārā no mājām un socializēties.
  • Būt kopā visiem kopienas locekļiem un ļaut saliedēties kopienai vidē, kas pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bet piemērota visiem.
  • Biedrības organizētos pasākumus apmeklējot ģimenēm, kurās aug bērni un jaunieši ar invaliditāti un tipiskajām ģimenēm. Tādejādi tipiskās ģimenes izkopjot empātiju, esot kopā ar īpašajām ģimenēm, palīdzētu apgriezt integrāciju un iekļaušanu sabiedrībā ar kājām gaisā!

Biedrība "Citāds Es" ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma "Atbalsts LEADER vietējās attīstības 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" līdzfinansēto projektu Nr. 23-04-AL04-A019.2201-000002 ir iegādājusies radošo pasākumu un vides pielāgošanas aprīkojumu. Projektu īsteno Biedrība “Citāds Es”.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_en


test