test

LEADER projekts "Kopā būt!"

Biedrības “Citāds Es” ģimenes ar lielu degsmi uzsāka darbu pie jauniegūto telpu vizuālā tēla veidošanas, lai drīzumā uzsāktu projekta “Kopā būt! īstenošanu.

Projekts „Kopā būt!” tiks īstenots ar mērķi nodrošināt piemērotu vidi un materiālo bāzi biedrības vajadzībām. Radīt kopienai harmonisku, pieejamu, pieņemamu un atbilstošu vidi, gan emocionāli, gan fiziski, kur justies ērti. Vidi, kas radītu vēlmi atgriezties un motivētu nākt ārā no mājām un socializēties. Būt kopā visiem kopienas locekļiem un ļaut saliedēties kopienai vidē, kas pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bet piemērota visiem. Biedrības organizētos pasākumus apmeklējot ģimenēm, kurās aug bērni un jaunieši ar invaliditāti un tipiskajām ģimenēm. Tādejādi tipiskās ģimenes izkopjot empātiju, esot kopā ar īpašajām ģimenēm, palīdzētu apgriezt integrāciju un iekļaušanu sabiedrībā ar kājām gaisā! Projektā tiks iegādāts radošo pasākumu un vides pielāgošanas aprīkojums. Projektu īsteno Biedrība “Citāds Es”.


Projekta pieteikums Nr. 21-04-AL04-A019.2201-000001 sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 11. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un Olaines novada pašvaldības līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

test